Hem

Logoihus

Sambandet mellan inandningsluft och hälsa är otvistig.

Luftkvalitet – viktig indikator för en bra innemiljö

En försämrad kvalitet på luften vi andas och ren självbevarelsedrift är de kanske viktigaste orsakerna till en mängd miljöregleringar, såsom luftkvalitetsdirektiv och förordningar. Stora delar av miljöbalken, EUs direktiv och förordningar, WHOs och Socialstyrelsens rekommendationer, RoHS, WEEE, REACH, Förpackningsdirektivet, EHS, CLP, GMP, boverket m fl vill alla minska/begränsa föroreningar i luften.

Eftersom luftföroreningar orsakar en mängd hälsoproblem, sjukdomar, genetiska och kroniska risker och en för tidig död både för växande och åldrande släkten är det nödvändigt att ha bra underlag då miljöförbättrande investeringar och åtgärder beslutas. Man måste börja jämföra luftkvalitet före och efter investeringar i luftbehandling med oberoende kontroller, vilket tyvärr ofta brister idag. Man får nästan aldrig objektiv feed-back, vilket är med ett snällt ord “oklokt”, (mindre snällt, klantigt). En bra luftkvalitet kan inte verifieras eller bedömas med dagens krav på kontroller (s k OVK). En bra luftkvalitet kan endast bedömas med en luftkvalitetsmätning som grund, vilken upptäcker om styrningen av luftbehandlingen är felaktig eller slösaktig och kanske t o m orsakar en sämre luftkvalitet. Studier visar att ca 30-40 % av luftproblem har sin källa i själva ventilationssystemet.

För vanlig boendemiljö råder ingen konsensus internationellt om normer för en godtagbar luftkvalitet. Man kan ändå göra en indikativ orienterande bedömning av luftkvalitet inomhus genom att mäta och jämföra den relativa mängden och fördelningen av vissa föroreningar med utomhusluftens och med problemfria rum. Om inte detta räcker kan man utvidga undersökningen och analysera mängder och ämnen genom provtagningar och analyser.

Som ett första steg, börja därför alltid med en orienterande realtidsmätning! En orienterande bred direktmätning suddar ut osäkerhet och ger ofta underlag för direkta åtgärder som svar på problemställningar.

Kontakta oss exempelvis om luftföroreningar i form av gaser, partiklar, strålning, radon, urlakad dålig luft, fukt/svamp/mögel/mikroorganismer, statiska laddningar m fl föroreningar misstänks/förekommer. Vi mäter, analyserar och rekommenderar åtgärder inte bara i arbetslokaler, inom produktion, livsmedels- och djurhantering, utför hygienkontroller (sjukvård, vårdsektorn), vid kemikaliehantering, olika arbetsmiljöer såsom skolor/industrier (uppfyller arbetsmiljökrav, egna krav och egenkontroller), utan även i bostäder.

De största föroreningarna av betydelse inomhus är radon, tobaksrök, biologiska föroreningar, kolmonoxid (CO), kvävedioxid (NO2), VOCs, respirabla partiklar, formaldehyd, pesticider (bekämpnings- och växtskyddsmedel), asbest, bly och i vissa fall ozon.

Exempel på svårigheten med riskbedömningar: Radon – gränsvärde/riktvärde för radon i bostäder i Sverige är 200 Bq/m3 luft. För inte så länge sedan var det 400 Bq/m3 luft i Sverige. Olika länder gör olika riskbedömningar. I länder med mycket radon är det ekonomiskt ohållbart att praktiskt sätta låga riktvärden. Halterna är ofta högre i bergig terräng, i gruvor och på uranrik mark. Utomhus är snittet ca 15 -20 Bq/m3 luft p g a utspädningseffekten. (Det råder också delade meningar om det vetenskapliga underlaget till beslut om nuvarande gränsvärden internationellt.  F n bygger det linjära sambandet som förutsätts mellan radonhalt och hälsorisk till största delen på gissningar och antaganden från exponering inom gruvindustrin enligt bl a den amerikanska energimyndigheten. Vetenskapliga studier pekar på att sambandet inte är linjärt, utan att risken snarare minskar vid ökad radonhalt för att så småningom öka vid kraftigt förhöjd radonhalt).

Bra luftkvalitet är nödvändigt för en hälsosam innemiljö

En luftkvalitetsmätning är verktyget för att bedöma kvalitet, peka på brister och indikera eventuella åtgärder

Vår metod för mätning i realtid (nutid) med direktindikerande instrument kallar vi  för Screening. Den går till så att vi mäter (scannar) ett flertal parametrar för luftkvalitet med direktindikerande instrument. Inni Powerflex är specialiserat på denna metod. Varför? Den kräver stor kunskap och lång mätteknisk erfarenhet från varje instrument, ett stort antal avancerade egna instrument och bred erfarenhet av att tyda olika parametrar för luftkvalitet, inte minst inbördes relationer och reaktioner då man jämför och analyserar relativa värden.

Metoden kan användas initialt i en mängd sammanhang där man idag avstår från kontroller, p g a att kostnaderna brukar skjuta i höjden med traditionella metoder el andra skäl. Se mätparametrar nedan!

För företag och andra verksamheter

  1. Bra luftkvalitet (renare luft) ökar koncentration och produktivitet,
  2. minskar sjukfrånvaro och förlorade arbetsdagar p g a frånvaro.
  3. Partikelkontroll upptäcker igensatta filter, förklarar kärvande maskindelar, hindrar maskinstopp, ökar produktkvalitet, minskar kassation, reklamationer, badwill samt kostnader för rengöring och underhåll
  4. Luftkvalitetskontroll kan styra energianvändning och ventilation ekonomiskt

En luftkvalitetsmätning (Screening) i realtid  omfattar ofta följande parametrar:

CO2 = koldioxid

CO = kolmonoxid

RH = relativ luftfuktighet samt temperatur

Lufttryck, vind- och väderförhållande

TVOC = totala VOCs inom IE 10,6 eV (IE = joniseringsenergi, där även vissa trafikavgaser ingår t ex BTEX, samt NOx och NO2 ospecificerade)

+/- joner = små snabba joner

Partiklar/vikt = mikrogram/m3 luft inom PM10

Partiklar fraktioner = 4 storleksfraktioner inom PM10 (PM10 = partiklar mindre än el lika med 10 mikrometer)

Vid misstanke om fukt kan oförstörande fuktkontroller göras vid samma tillfälle.

Sammanställning, analys, förklaring och åtgärdsförslag ingår. I regel ingår mätningar på 3 mätpunkter för jämförelse och analys av relativa värden (utomhus, inomhus där misstanke finns om dålig luft, samt inomhus där luften bedöms vara bra)

Ovan kan byggas på med andra mätningar eller utföras som separata: radon, formaldehyd, ozon, fukt- och mögelsökning, ATP (hygien), differenstryck, ventilation/luftväxlingar, mikroorganismer, pumpad provtagning för specifika ämnen/gaser/CFU, statiska ytladdningar, elektromagnetiska fält, ljud-/ljus m fl. I 99 % av fallen har vi egna instrument och våra kunder besparas instrumenthyra.

Andra områden där vi kan bistå kan vara:

– spridningsmönster och spridningsavgränsningar vid mark- och luftburna föroreningar

– perimeteravgränsningar vid utsläpp och spill

– underlag/analys för riskbedömningar

– utsläppsskattningar och inventeringar

– orsakssamband, t ex spårning/screening av brandacceleratorer (ex. Arson)

I vissa fall kan Du som kund/företag med egen kompetens mäta själv. Det finns ett rikligt urval av engångsprovtagare både för manuell provtagning och direktavläsning, och för passiv provtagning med direktavläsning. Vi kan också vid behov komplettera våra orienterande screeningar med olika avancerade provtagningar som analyseras av ackrediterat laboratorium. Det UKAS ackrediterade laboratorium som vi samarbetar med tillämpar bl a följande analystekniker: GC-MS, GC-FID, termisk desorption, lösningsmedelsdesorption, headspace analys, UV/Vis spektrofotometri, jonkromatografi, med flera.

Se t ex våra Gastec reagensrör!

Kontakta oss om Du vill ha en kostnadseffektiv, enkel, snabb och kvalificerad kontroll/lösning på ett miljöärende, en kostnadsbedömning, eller bara en prisindikation!

Inni Powerflex

Byvägen 17

342 51 Vislanda

Utgår från Vislanda (ibland Göteborg): Tel 0472-351 51, 070-421 65 77

Kontakta oss direkt:

info@innipowerflex.com

Inni Powerflex

Inni Powerflex