Miljöutredningar och mättjänster

Logoihus

Praktisk inriktning:

All fastighetsverksamhet inklusive privat boende, liksom alla verksamheter har att rätta sig efter en mängd komplicerade regelverk. Det är lätt att glömma skogen för alla trän, dvs. att regelverken är till för en bättre hälsa och miljö, samt minimera risker. Vi är ett praktiskt inriktat företag med grundlig kännedom om hur miljökrav och miljörätt påverkar olika verksamheter, inte minst hygien- och hälsokrav, kraven på egenkontroll, riskanalys, riskbedömning, mätteknik etc. Exempel på uppgifter vi kan utföra:

Luftkvalitetsmätningar, dels allmänna indikationsmätningar för en mängd parametrar för luftkvalitet, dels andra typer av mätningar, ex. detektion av källa/källor vid svårupptäckta/dolda orsaker till lukter/odörer, ex mögel eller annan mikrobiologisk aktivitet. Som detektionsinstrument används då partikelmätare, VOC-mätare som indikerar förhöjda värden vid källan, fuktsökare, ökad biomassa etc. utöver visuella bedömningar.

Komfortanalys och mätningar av föroreningsnivåer inomhus behövs både vid konstaterade och misstanke om problem

Vi utför provtagningar med kvalitativa/kvantitativa laboratorieanalyser, såväl pumpade som passiva på olika substrat, ytor, vätskor och i luft med kompletterande analyser.

Support och stöd i tillämpliga delar vid genomförande av egenkontrollprogram och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i tillståndsärenden

Kvalitetssäkring inomhusluft för verksamheter, arbete, boende

Riskanalys – riskhantering om det krävs

Hygien- och rengöringskontroller, bl a identifiera och bestämma CCP (kritiska kontrollpunkter) samt godkända nivåer.

Konsekvensanalyser – dvs en analys och utvärdering av föroreningars effekter och konsekvenser på människa, egendom, miljö och ekonomi är synnerligen viktig som beslutsunderlag för åtgärder.

Speciell kompetens för kontroll och övervakning vid jontekniska lösningar för innemiljö-, produktions- och hygienproblem

Kontroller vid investeringar i miljöpåverkande utrustning (att utrustningar uppfyller satta krav med mätningar före och efter igångkörning). Innan man bestämmer ett ventilationssystems design bör man förbestämma parametrar för luftkvalitet.

Undersökningar av luftkvalitet inomhus för “Gröna byggnader”

Exponerings- och areamätningar i arbetsmiljöer. Översiktliga och detaljerade mätningar för kontroll av överensstämmelse med krav och riktlinjer för luftkvalitet enligt miljöbalken

Miljökvalitetsnormer: Orienterande indikativa korttidsmätningar (ex i realtid) utomhus för kartläggning av ungefärliga nivåer reglerade (och även oreglerade) luftföroreningar och dessas fördelning inom avgränsade områden (ex kommuner)

Speciellt följande mätparametrar har stor betydelse för arbets-, boende-, service- och produktionsmiljöer, eftersom de påverkar kvaliteten på miljön, inneluften, hälsan och komforten:

* Temperatur och fuktavvikelser
* Koldioxidhalt
* Koloxidhalt
* Formaldehyd
* Partiklar/damm
* Lukt-/gaser; TVOC, ozon, indikativa (decipol) med instrument, kvalitativa med PID och kvantitativa med direktmätning eller med labanalys
* Ventilation (luftutbyte, luftflöde, luftcirkulation/drag)
* Mikrobiella föroreningar (ex. fukt- och mögelsökning, provtagning med labanalys)
* Mängden biomassa (Hygien/renhet: ATP-realtidsmätning av renhet och mikrobiell nedsmutsning)
* Elektromagnetiska fält
* Luftens laddningar: Negativ-/Plusladdad eller oladdad (död, urlakad) luft. Mäts med elektrojonmätare.
* Statisk ytladdning
* Korttids radonmätning, joniserande strålning med alfa, beta, gamma och röntgenstrålning
* Ljus- och ljudförhållanden

Ex. på problemområden och brister i olika miljöer som ligger inom vårt mätområde:

Problemområden:
Kontorsarbetsplatser skapar själva problem från utrustning och personal. Datorer, kopieringsapparater, ventilationssystem, statiska fält, död urlakad jonfattig luft, utandningsluft orsakar spridning av virus, bakterier och partiklar, dels från processer i byggnaden, dels mellan människorna. Lämpliga mätningar: luftkvalitet (mätning partiklar/damm, VOC, statisk laddning, jonfördelning och koncentration, radon).

Livsmedelshantering och vårdmiljön är känsliga områden. Mätningar har visat att i kök utsätts personalen ofta för partikelmängder motsvarande kedjerökande personer. Avfallshantering och renhållning/hygien är källor till olika typer av föroreningar som kräver noggrann kontroll och uppföljning. Cirka 10 % av patienterna på sjukhus drabbas av sjukdomar som orsakats inom vården.
Lämpliga mätningar: luftkvalitet – partiklar/damm, VOC, ATP (hygien-total mikrobiologisk aktivitet), jonfördelning och koncentration.

arbetsplatser med dammig miljö inom svetsning (svetsrök, tungmetaller, oljedimma), bagerier (mjöldamm), träbearbetning (trädamm, slipdamm etc.), kemiskt/teknisk industri (kemikalier, färgsprayer etc.) uppstår kvalitetsproblem med produkten, eller med personalens hälsa.
Lämpliga mätningar: luftkvalitet – partiklar/damm, VOC, jonfördelning och koncentration.

arbetsplatser där farliga eller riskabla mängder av föroreningar (gaser, partiklar, lösningsmedel mm) förekommer i arbetsmiljön krävs regelbundna kontroller.
I boende, arbets- och studiemiljöer finns en mängd byggnader med höga radon- och partikelmängder med motsatt hälsoeffekt, eventuellt också mögelproblem.
Lämpliga mätningar: partiklar/damm, VOC, jonfördelning och koncentration, radon, strålning samt ATP (hygien-total mikrobiologisk aktivitet (biomassan) vid ex. mögelindikationer.)

Exempel på brister:

Mikrobiologisk aktivitet (mikroorganismer, bakterier, virus, mögelsporer inom t e x hygienutrymmen, livsmedelshantering, djurhållning)

Odörer, mögelproblem (rök, lukter från ex. mögeltillväxt/bakterier i källare/krypgrunder, soprum etc.)

Smittspridning (bakterier, virus; även multiresistenta bakterier inom vård, skolor o serviceyrken)

Allergener, kvalster/kattallergener (ex. Der p1, Der p2, Der f1, Fel d1) m fl.

Partikelhalt i luften (mikropartiklar ex. PM10, damm mg/m3, luftkvalitet i bostäder, kontor och utemiljöer, filtertest, ventilationssystem, laboratorie- och tillverkningsmiljöer, processkontroll, sjukhus och vårdhem, emissionskällor mm. Partiklar med inkommande luft och partiklar genererade inomhus. Olika partikelstorlekar och ämnen har olika hälsoeffekter. Exponeringsnivåer och ventilationseffektivitet.)

Ansamling av kolväten i olika verksamheter och utomhus

Ansamling av koldioxid, kolmonoxid kan indikera brister i ventilationen eller peka på emissions-/immissionspunkter.

Plusladdad/urladdad luft som hämmar metabolism, syreupptag, energi, immunförsvar. Förvärras av bristfälliga ventilationssystem. Kan mätas med elektrojonmätare. Ventilationskanalers påverkan på luftens elektriska sammansättning etc.

Statisk ytladdning (kostsam för känslig produktion/verksamhet som papper, plast, elektronik)

Olika typer av ventilationsproblem. I vissa fall ökar problemen med en ökad ventilation, speciellt då lukter sprids från vent.systemet..

Allergier, överkänslighet som utlöses av bl a luftföroreningar, mikroorganismer, ämnen och partiklar i vår omgivning.

Radondöttrar mäts med direktmätande instrument som mäter kontinuerligt över tiden. Resultatet redovisas med variationer i tiden. Kan inte manipuleras, till skillnad mot s k dosor med lab analys, som endast redovisar genomsnittsvärden utan hänsyn till väderförhållanden, blåst etc. Även gammastrålning kan mätas för att lokalisera emissioner i byggnadsmaterial.

Magnetfält och elektriska fält testas. Speciellt viktigt i sovrum där man vistas mycket. Mätningar av elektriska fält i svenska kontorslokaler visar att antalet störningskällor ökar snabbt, speciellt för HF-belysning under 30 MHz, vilka saknar standard för fältmätning.

Sjuka hus (Hus där i regel alla vanliga parametrar för sunda hus är inom gräns-/riktvärden, men ändå en stor andel av brukarna har SBS-problem (sick-building-syndrome))

Fysiska/psykiska prestationer/inlärning/hälsa har starka samband med luftens kvalitet.

Formaldehydtest ger besked om förhöjda gasemissioner från byggmaterial, möbler o inredning.

Gaser; MVOC, TVOC, specifika organiska och oorganiska gaser och ämnen i luft/mark/vatten, material, och arbetsprocesser ex. markföroreningar (nedgrävt avfall), mark- och platsinventeringar, omgivningsluft (t ex. ozon som har starka samband med sjukdomar i andningsorganen, sjukhusinläggningar och dödsfall), transportfordon, hälso-/säkerhetsmätning, utandningsluft, rörläckage, emissionskällor inom- och utomhus mm..

Ljus- och ljudmätning (buller) bl a på arbetsplatser. Inte bara lux utan även glans/bländning och reflexer kan ha orsakssamband med s k ögonstress och åtföljande huvudvärk och trötthet. Skolor, industrier och flygplatser är exempel på arbetsplatser där hälsoskadligt buller inte nog beaktas utan ofta överstiger tillåtet gränsvärde.

Inni Powerflex

Kontakta oss direkt:

info@innipowerflex.com

Home

Inni Powerflex

Inni Powerflex