Om Oss

Logoihus

Var står vi?

Inni Powerflex är ett litet konsult-/kunskapsföretag som skapades utifrån ett intresse/en hobby för att på deltid erbjuda en unik kompetens utan beroende av ekonomiska lönsamhetskrav. Kompetensen sträcker sig över ett brett område som inkluderar inte bara mättekniska aspekter på miljöföroreningar utan även miljörättsliga, ekonomiska och humana. Att bredda och fördjupa  kunskaper inom miljöområdet och att prioritera uppdrag som följer denna linje har hög prioritet. Dessutom är tillgången på kompetens begränsad inom detta område i Sverige. Många telefonsamtal från olika konsult-/ingenjörsbyråer har gett belägg för detta. Det blir ofta uppdragets utvecklingskaraktär som lockar. Trots detta har rena rutinuppdrag ett berättigande då delar av verksamheten, främst instrument inte är gratis. Såsom ett fristående självständigt företag, oberoende från ekonomiska bindningar, garanteras en objektiv arbetsinsats för exempelvis kontroll, mätning och analys av luftkvalitet, olika föroreningar och ohälsosam miljö, främst inre miljö som arbetsmiljö och bostäder. Uppdragen domineras av snabba kvalitativa eller semikvantitativa indikationsmätningar vilka kräver god kännedom om olika variablers (föroreningars) enskilda och inbördes påverkan och inte minst en nödvändig bred erfarenhet från en mängd olika mätinstrument. Sådan erfarenhet får man vid en kontinuerlig och praktisk tillämpning, vilken förutsätter att man inte hyr in, utan äger och arbetar med egna instrument både under och mellan uppdrag. Många timmar läggs på kunskapsinlärning praktiskt med instrument och teoretiskt med material från EPA, den amerikanska naturvårdsmyndigheten som är världsledande på området, liksom att följa upp och utvärdera olika forskningsresultat runtom i världen.

Inni Powerflex har under flera års tid varit engagerad i frågan om hur olika föroreningar, främst luftföroreningar uppkommer inomhus, sambandet mellan luftföroreningar och luftens elektriska påverkan, hur man kan kontrollera luftföroreningar och hur elektriskt laddade s.k. jonföreningar förhåller sig till aerosolföroreningar i luften. Redan på 80-talet utvecklade vi allergianpassade hotellrum. Egna fältmätningar och experiment, studier av befintlig forskning, högskolestudier med miljöinriktning vid Karlstad, Växjö och Luleå universitet, specialstudier vid EPAs (Environmental Protection Agency, USA) utbildningsenhet APTI (Air Pollution Training Institute) tillsammans med olika uppdrag har under många års tid gett viktiga insikter om partiklars, gasers, och mikroorganismers uppkomst och påverkan. Det är ett absolut krav att vara uppdaterad tekniskt och ha direkt tillgång till och erfarenhet från olika instrument för att kunna tyda resultat och interferens mellan olika parametrar och mellan instrument. Utan återkommande praktiska mätningar är det svårt att se samband och interferens och tolka korrekt.

Kunder som anlitar Inni Powerflex får mycket kvalitet till en låg ekonomisk insats.

Förutom de metodbeskrivningar (ex arbetsmiljöverkets eller naturvårdsverkets) som föreskrivs för vissa mätparametrar, för andra finns inga standards, och som naturligtvis följs där så krävs, har egna snabba metoder och genvägar utvecklats för att nå minst lika tillförlitliga resultat till en betydligt lägre kostnad.

Verksamheten har ingen geografisk begränsning men västkusten (Göteborgsområdet), och södra Sverige dominerar, men även i Stockholmsområdet, samt norra och mellersta Sverige tycks vi vara konkurrenskraftiga. Problemlösande och inventerande mätningar, främst då det gäller att upptäcka brister i inomhusmiljön utgör de vanligaste arbetsområdena. Eftersom både djup och bredd eftersträvas och vi lever i en komplex miljö är vi öppna för många olika typer av mätningar. Såsom flerspråkig (främst svenska (småländska), engelska, spanska) med många års internationell erfarenhet från Nord- och Sydamerika, Sydostasien, Östasien, Australien, Afrika och Europa är även uppdrag i andra länder välkomna.

Hasse Salomonsson

Inni Powerflex

Kontakta oss direkt:

info@innipowerflex.com

www.innipowerflex.com

Inni Powerflex

Inni Powerflex